fbpx

Klantenzone      Bel ons : +32 3 225 09 11

 • Contact

Privacybeleid voor de Website

Verwerkingsverantwoordelijke: NV MORTELMANS & C° (hierna de ONDERNEMING of de MAKELAAR) waarvan de gegevens worden vermeld in het contactgedeelte van de website (hierna de Website).

NV MORTELMANS & C° hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de personen die we ontmoeten tijdens onze activiteiten.

Dit Privacybeleid (het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen uit formulieren, website-registratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle van toepassing zijnde voorschriften betreffende gegevensbescherming.

Door dit Beleid te aanvaarden, gebruik te maken van de diensten van de MAKELAAR, u te registreren voor een evenement georganiseerd door MAKELAAR of op een andere wijze uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan de MAKELAAR, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van dit Beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

De Persoonlijke gegevens die wij verzamelen als onderdeel van onze relaties, zijn:

 • Persoonsgegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geslacht, burgerlijke staat, gezinsgegevens, geboortedatum en -plaats, werkgever, functie en werkervaring, relatie met verzekerde, begunstigde of aanvrager.
 • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, nummer rijbewijs.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomsten en andere financiële informatie.
 • Informatie over het verzekerde risico dat Persoonsgegevens kan bevatten en uitsluitend voor zover passend voor het verzekerde risico, (1) medische gegevens (huidige of vroegere medische aandoeningen, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoonten, medische voorgeschiedenis), (2) gegevens uit het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen, met inbegrip van verkeersovertredingen, enz.
 • Informatie over de verzekeringspolis, de offertes die particulieren ontvangen en de polissen die zij verkrijgen.
 • Informatie over eerdere schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens
 • Informatie over lopende vorderingen, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere bijzondere categorieën persoonsgegevens
 • Marketing gegevens in overeenstemming met de rechtmatigheid van de verwerking om reclame van ons en derden te ontvangen.

Wij gebruiken deze Persoonlijke Gegevens om:

 • te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten;
 • u toegang te geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten;
 • te interageren met u via onze Website;
 • u een nieuwsbrief te sturen als u zich inschrijft;
 • u te ondersteunen en te begeleiden in het kader van onze diensten;
 • u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen aan onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie;
 • beslissingen te nemen over het leveren van diensten aan u;
 • marktonderzoeken en -analyses uit te voeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 • u te voorzien van marketinginformatie (met inbegrip van informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw expliciete voorkeuren.
 • u actief te laten deelnemen aan onze activiteiten, zoals fora, discussies, seminars, afspraken en andere evenementen en het beheer van deze activiteiten. Op sommige van deze activiteiten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken en openbaar maken. Wij raden u daarom aan deze aandachtig te lezen.
 • klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens te beheren.
 • de naleving te respecteren van toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont), zoals die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, naleving van gerechtelijke procedures en beantwoorden van verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten het land waar u woont).

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt:

 • de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft zijn toestemming in te trekken (zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming in het gedrang komt);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van de op verzoek van de betrokkene getroffen precontractuele maatregelen
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;
 • verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Als wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit artikel zijn vermeld, zullen wij u informatie geven over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

De ONDERNEMING kan Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteem serviceproviders, support, hosting, drukkerijen en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een rechtsgeding of een wettelijke verplichting
 • Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een huidige of voorgenomen reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al onze activiteiten of een deel daarvan.

De ONDERNEMING draagt geen gegevens door buiten de Europese Unie.

De ONDERNEMING neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer de ONDERNEMING Persoonlijke gegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en zal hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonlijke gegevens te verzekeren.

De ONDERNEMING zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo accuraat en volledig als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken.

Klantengegevens worden bewaard tot 40 jaar na het einde van elk contract. In het geval van personen die dit Beleid hebben aanvaard maar geen producten hebben onderschreven, worden de persoonsgegevens 12 maanden na de aanvaarding van dit Beleid vernietigd.

Als u Persoonlijke gegevens met betrekking tot andere personen aan de MAKELAAR verstrekt, stemt u hiermee in:

 1. om de persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid,
 2. om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonlijke Informatie met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het adres op de voorzijde, en uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met de Belgische DGPS- of Privacywetten.

We evalueren de regels in dit Beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om wijzigingen in onze zakelijke en wettelijke vereisten weer te geven. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan en van mening bent dat contact met ons het probleem niet zal oplossen, erkennen de toepasselijke privacywetten uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Afdrukken